OFERTA

INSTALACJE

Instalacja wody

Instalacje wodociągowe kanalizacji gazu bielsko

Instalacje wodociągowe to nic innego jak rurociągi, armatura i urządzenia rozprowadzające wodę na terenie nieruchomości (instalacja zewnętrzna) oraz przede wszystkim w budynku/obiekcie (instalacja wewnętrzna). Granicą instalacji jest wodomierz zlokalizowany w pomieszczeniu chyba że zastosujemy studzienkę wodomierzową to wtedy tam jest podział.

Instalacja kanalizacji

Jest to układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami odprowadzającymi ścieki sanitarne na zewnątrz budynku najpierw do odcinka przyłącza kanalizacyjnego.

Instalacja gazu

Układ przewodów gazowych prowadzonych na zewnątrz tudzież wewnątrz budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi. Początek instalacji przyjmujemy właściwie w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza. Zakończenie natomiast na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami.

 • projekt instalacji gazu / projekt instalacji gazowej / projekt przyłącza gazu / instalacja gazowa / instalacja gazu / projekt gazu

PRZYŁĄCZA

Przyłącze wody

Przyłącze wody przyłącze kanalizacji

Odcinek łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w budynku/obiekcie odbiorcy usług. Rurociąg bez wątpienia powinien być wyposażony w zasuwę odcinającą.

Przyłącze kanalizacji

Przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w budynku/obiekcie odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną uwzględniający także pośrednie studzienki. Przewody możemy podzielić na grawitacyjne i tłoczne dzięki którym możemy zastosować rozwiązanie z pompownią przydomową.

Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe biegną także poza granicą nieruchomości.

Przyłącze gazu

Odcinek rurociągu od gazociągu zasilającego do armatury odcinającej zlokalizowanej na przykład w linii ogrodzenia (tzw. szafce gazowej). Dopuszczalne są rozwiązania jeżeli chodzi o lokalizację szafki na ścianie budynku.

projekt przyłącza wodociągowego / projekt przyłącza wodnego / projekt przyłącza przyłącza wody / przyłącze wodociągowe / przyłącze wody / przyłącze wodne / projekt przyłączenia do sieci wodociągowej / projekt podłączenia wodociągowego / sięgacz wodociągowy

projekt przyłącza kanalizacyjnego / projekt przyłącza kanalizacji / przyłącze kanalizacji sanitarnej / przyłącze kanalizacji deszczowej / przyłącze kanalizacyjne / projekt przyłączenia do sieci kanalizacyjnej / projekt podłączenia kanalizacyjnego

SIECI

Sieć wodociągowa

Układ przewodów wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, znajdujące się poza budynkami odbiorców, zaopatrujące w wodę o wymaganej ilości i pod pożądanym ciśnieniem a także o odpowiedniej jakości wszystkich jej odbiorców.

Wodociąg dzielimy na trzy rodzaje ze względu na sieć:

 1. Rozgałęzieniową (promienistą)
 2. Pierścieniową (obwodową)
 3. Mieszaną (pierścieniowo-rozgałęzieniową)

Sieć kanalizacyjna

Układ przewodów wraz z uzbrojeniem (m.in. studniami) i innymi urządzeniami, służący do odprowadzania ścieków zarówno sanitarnych jak i/lub deszczowych z miejsc ich powstawania do oczyszczalni ścieków. Ścieki systemem rurociągów transportowane są grawitacyjnie w innych słowach, samoczynnie przepływają przez kolejne elementy infrastruktury. Poza tym innym sposobem „transportu” jest tłoczenie ścieków za pomocą pompowni sieciowych.

Sieć gazowa

Rurociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, magazynami gazu, poza tym są połączone i współpracują ze sobą. W efekcie oznacza to że gazociągi mają za zadanie przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych. Należy pamiętać że sieć gazowa jest własnością przedsiębiorstwa gazowniczego.

 • wodociągowej / wodnej / wodociągu
 • kanalizacyjnej / kanalizacji sanitarnej / kanalizacji deszczowej / kanalizacji
 • technologicznych / technologicznej / technologiczna

PLANY SYTUACYJNE

 • plan sytuacyjny przyłącza wodociągowego / plan sytuacyjny przyłącza wodnego / plan sytuacyjny przyłącza wody / plan sytuacyjny wodociągu / plan sytuacyjny wody / plan sytuacyjny wodny / plan sytuacyjny przyłączenia do sieci wodociągowej / plan sytuacyjny podłączenia wodociągowego
 • plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego / plan sytuacyjny przyłącza kanalizacji / plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej / plan sytuacyjny podłączenia kanalizacyjnego / plan sytuacyjny kanalizacji / plan sytuacyjny kanalizacyjny / plan sytuacyjny przyłączenia do sieci kanalizacyjnej / plan sytuacyjny podłączenia kanalizacyjnego
 • przyłącze wody przyłącze kanalizacji

LEGALIZACJE

 • projekt legalizacji przyłącza
 • projekt legalizacji sieci

OBIEKTY GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ

 • pompowni wody
 • stacji uzdatniania wody
 • pompowni ścieków

KOSZTORYSY PRZEDMIARY SPECYFIKACJE

 • kosztorys inwestorski / kosztorysy inwestorskie
 • kosztorys ofertowy / kosztorysy ofertowe
 • przedmiar robót / przedmiary robót
 • specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych

OPERATY WONOPRAWNE

 • operat wodnoprawny / pozwolenie wodnoprawne

NADZORY ODBIORY KIEROWANIE BUDOWĄ

 • nadzór autorski / nadzory autorskie
 • nadzór inwestorski / nadzory inwestorskie
 • odbiór robót budowlanych / odbiory robót budowlanych
 • odbiór robót robót instalacyjnych / odbiory robót instalacyjnyc

Instalacje wodociągowe bielsko

Obszarem naszego działania jest zarówno miasto Bielsko – Biała jak i pozostałe miejscowości z naszego regionu. Żywiec, Cieszyn, Ustroń, Wisła i Czechowice – Dziedzice. Ponad to obsługujemy również gminy powiatu bielskiego,  żywieckiego i cieszyńskiego

instalacje wodociągowe bielsko SWN INŻYNIERIA
instalacje wodociągowe bielsko